Laman Utama  |  Profil Korporat  |  Kem  |  Kemudahan  |  Pakej  |  Galeri  |  Hubungi Kami  |

Pendahuluan  :  Misi  :  Objektif  :

 

Menerokai dan mewujudkan sebuah perniagaan berasaskan pertanian dan industri asas tani dan juga pelancongan yang diuruskan sepenuhnya oleh bumiputera dari kalangan profesional dan siswazah agar dapat bersaing secara sihat bersama-sama bukan bumiputera dan pelabur asing di samping mewujudkan lebih banyak lagi peluang pekerjaan kepada siswazah dan para profesional serta menjadikan syarikat ini bertaraf global kelak.

 

 

2010 Tawar Group Of Companies. Hakcipta Terpelihara
Semua artikel, tulisan, grafik, gambar dan ilustrasi yang diterbitkan di dalam laman web ini merupakan hakcipta yang dimiliki oleh kami dan pihak-pihak yang dinyatakan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa mendapat kebenaran secara rasmi daripada kami.