Laman Utama  |  Profil Korporat  |  Kem  |  Kemudahan  |  Pakej  |  Galeri  |  Hubungi Kami  |

Pendahuluan  :  Misi  :  Objektif  :

 

1.       Menyahut seruan kerajaan meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian dan industri asas tani serta sektor pelancongan. 

2.       Mewujudkan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan siswazah dan profesional bumiputera dan masyarakat setempat sekaligus menjana ekonomi setempat dan mengurangkan bilangan pengangguran. 

3.       Melakukan serta menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) terhadap sumber dan produk berasaskan pertanian dan industri asas tani melalui penggunaan teknologi terkini. 

4.       Membangun dan mempelbagaikan lagi produk pelancongan dan dapat mempromosikan Daerah Ledang sebagai kawasan agro pelancongan serta menyelitkan unsur-unsur senibina dan rekabentuk bangunan warisan Melayu. 

5.       Menggalakkan aktiviti riadah yang sihat dan bermanfaat terutamanya kepada golongan remaja dengan menyertai summer camp. 

6.       Mempelbagaikan serta memanfaatkan sumber dan hasil pertanian untuk menghasilkan pulangan yang lumayan dan menjadikan aktiviti pertanian sebagai satu cabang perniagaan yang menguntungkan.

2010 Tawar Group Of Companies. Hakcipta Terpelihara
Semua artikel, tulisan, grafik, gambar dan ilustrasi yang diterbitkan di dalam laman web ini merupakan hakcipta yang dimiliki oleh kami dan pihak-pihak yang dinyatakan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa mendapat kebenaran secara rasmi daripada kami.